5 synag Öz-özüňi barlamak Covid -19 Burun antigeniniň öý ulanylyşy

Gysga düşündiriş:

Model belgisi:

Giriş: Önümiň aýratynlyklary:

Pleönekeý iş, 20-30 minutdan netije alyň

Otag otagynyň temperaturasyny saklamak

Mysal: Burun çişmesi / bokurdak çişmesi / nasofargeal çişler
Synag komponentleri

Nasofargeal swab ýa-da bokurdak çişmesi

Antigen çykarmak turbasy

Antigen ekstrakty R1

Synag kartasy

Kliniki çykyş:

Duýgurlyk: 93,18%;Aýratynlygy: 99.32; Takyklygy: 97.57%


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

* Düşündiriş

aýratynlyklary 1T / toplum, 5T / toplum, 25T / toplum
Tölegiň şerti T / T.
MOQ 500 toplum
Gurşun wagty 7 gün
Üpjünçilik ukyby Aýda 800000 toplum
Ýaramlylyk möhleti 2 ýyl
Ýaramlylyk möhleti 2 ~ 30 ℃
Hil kepilnamasy ISO 13485 / CE

* önümiň beýany

1. Aýratyn ýygnamak we taýýarlyk

Nasofargeal swab nusgalary ýygyndysy

product

Nasofargeal çiş

1. Näsagyň kellesiniň tebigy dynç almagyna rugsat beriň.
2. Düwürtigi burnuň diwaryna haýallyk bilen öwrüň
näsag burun aýagyna çenli.
3. Süpürýän wagtyňyz ony haýallyk bilen aýlaň.
4. Beýleki burnuňy şol bir çiş bilen süpüriň
usuly;

Oropharyngeal swab nusgalarynyň ýygyndysy

product

Oropharyngeal swab

1. Näsagyň kellesini birneme yza öwrüp, agzyňyzy açyň we "ah" sesini alyň.
2. Düwürtik mäziniň iki tarapyny açmak.
3. Farynge mäziniň ikisine-de ýuwaşlyk bilen süpürmek üçin el süpürgiçini ulanyň
hassanyň taraplary azyndan 3 gezek.
4. Olary yzky faryngeal diwarda azyndan 3 gezek süpüriň.

SWAB OWUN EDIP BOLMASY .YZ.
Sam Nusgalary ýygnanandan soň gysga wagtda ulanmaly (ýarym sagadyň içinde).
Nusgalar hereketsiz bolmaly däldir.
★ Diňe doly möhürlenen gaplamalardan bitewi we zeper ýetmedik synag patronlaryny ulanyň.Kitaplary çap edilen möhletinden has köp ulanmaň.Kartrij haltalarynyň 2ºC bilen 30ºC aralygynda saklanandygyna göz ýetiriň.
Test Synag kartrijini folga haltasyndan aýrylandan 1 sagadyň dowamynda ulanmaly.Bufer çözgüdi
ulanylandan soň derrew gaýtadan ýapylmalydyr.

* önümiň beýany

2.NASOPHARYNGEAL SWAB ORA-DA OROFARYNGEAL SWAB AECRATYN GÖRNÜŞ

product

* önümiň beýany

3.RESULT INTERPRETATIO

product
product

Oňyn netije

Iki synagda reňkli zolaklar peýda bolýar
çyzyk (T) we dolandyryş çyzygy (C).Bu
üçin oňyn netijäni görkezýär
2019-nCoV antigen.

product

Ativearamaz netije

Reňkli zolak dolandyryş setirinde peýda bolýar (C)
diňe.Konsentrasiýasyny görkezýär
2019-nCoV antigeniniň noly ýa-da
synagyň kesgitleme çäginden aşakda.

product

Nädogry

Synag geçirilenden soň dolandyryş setirinde görünýän reňkli zolak görünmeýär.The
görkezmeler dogry ýerine ýetirilmedik ýa-da synag ýaramazlaşan bolmagy mümkin.
Nusganyň gaýtadan barlanmagy maslahat berilýär.

* önümiň beýany

Kliniki öndürijilik

Bu gözlegde jemi 617 burun siňdiriş nusgasy hasaba alyndy we maglumatlar aşakdaky ýaly.

Baha bermek ulgamy

Roman SARS-CoV-2 Antigen çalt synagy

Salgylanma ulgamy (kliniki anyklaýyş netijeleri)

Oňyn

Ativearamaz

Jemi

Oňyn

164

3

167

Ativearamaz

12

438

450

Jemi

176

441

617

* önümiň beýany

Haryt maglumatlary

BOX25kit

BOX5kit

 

Haryt

2019-nCoV Antigen çalt synagy (Kolloid altyn)

2019-nCoV Antigen çalt synagy (Tüýkülik) (Kolloid altyn)

2019-nCoV Antigen çalt synagy (Kolloid altyn)

2019-nCoV Antigen çalt synagy (Tüýkülik) (Kolloid altyn)

Ölçegi

Le leeke BOX)

20 * 13 * 8 sm

20 * 13 * 8 sm

20 * 6.3 * 4,8 sm

20 * 6.3 * 4,8 sm

Ses

Le leeke BOX)

2.214dm³

2.214dm³

0.547dm³

0.547dm³

Agramy

Le leeke BOX)

Takmynan 285g

Takmynan 322g

Takmynan 80g

Takmynan 80g

FCL

20 guty

(25kits / guty , 500kit)

20 guty

(25kits / guty , 500kit)

80 guty

(5kits / guty)400kit)

80 guty

(5kits / guty)400kit)

Ölçegi

(Doly konteýner ýük, FCL)

43 * 28.5 * 42 sm

43 * 28.5 * 42 sm

41.5 * 39.5 * 33 sm

41.5 * 39.5 * 33 sm

Ses (FCL)

0.0515m³

0.0515m³

0.0541m³

0.0541m³

Agramy (FCL)

Takmynan 6.8kg

Takmynan 7,24 kg

Takmynan 7.2 kg

Takmynan 7.2 kg

Bir guty1kit

 

Haryt

2019-nCoV Antigen çalt synagy (Kolloid altyn)

SARS-CoV-2 Antikorlaryň çalt synagyny bitaraplaşdyrmak (Kolloid altyn)

2019-nCoV Antigen çalt synagy (Tüýkülik) (Kolloid altyn)

SARS-CoV-2 IgM / IgG Antikor çalt

Synag (Kolloid altyn)

2019-nCoV Antigen we dümew A / B Combo çalt synag (Kolloid altyn)

Ölçegi (leeke BOX)

19 * 60 * 1,5 sm

19 * 60 * 1,5 sm

19 * 60 * 1,5 sm

19 * 60 * 1,5 sm

19 * 60 * 1,5 sm

Jilt (BOeke BOX)

0.183dm³

0.183dm³

0.205dm³

0.144dm³

0.144dm³

Agramy (leeke BOX)

Takmynan 32,6 gr

Takmynan 22,6 gr

Takmynan 29.4g

Takmynan 24g

Takmynan 24g

FCL

250Boks

(1kit / guty , 250kit)

250Boks

(1kit / guty , 250kit)

250 guty

(1kit / guty , 250 toplum)

300Boks

(1kit / guty , 300kit)

300Boks

(1kit / guty , 300kit)

Ölçegi (Dolyl Konteýner ýük, FCL)

41.5 * 39.5 * 33 sm

41.5 * 39.5 * 33 sm

46 * 36 * 34.5 sm

41.5 * 37.5 * 33 sm

41.5 * 37.5 * 33 sm

Ses (FCL)

0.0548m³

0.0548 m³

0.0571m³

0.0514 m³

0.0514 m³

Agramy (FCL)

Takmynan 9,25 kg

Takmynan 6,6 kg

Takmynan 8,8 kg

Takmynan 8.3kg

Takmynan 8.3kg


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň