“Wall Street Journal”: epidemiýa gutaran hem bolsa, öýde öz-özüňi barlamak ABŞ-da öý endigine öwrüldi

Duşenbe, 8-nji martda Nýu-Jersi çagalar baglaryny goşmak bilen ähli mekdepleriň indi maska ​​talap etmejekdigini habar berdi.Nýu Jersiniň gubernatory Fil Merfi CNBC telekanalyna beren interwýusynda: "Nýu Jersi ABŞ-da epidemiýa agyr täsir eden ilkinji ştat, şonuň üçin epidemiýadan çykan ilkinji döwletdigimize geň göremok. Emma menden soraýarsyň, epidemiýa gutarmy ýa-da ýokmy, diňe gutarandyr diýip umyt edip bilerin, ýöne şonda-da gorkýaryn. "

news1 (1)

Nýu-Jerside täze ýokanç keselleriň, hassahanalarda we ölümleriň sanynyň ep-esli azalandygyny we adamlaryň hemmesine diýen ýaly wirusa garşy sanjym edilendigini aýtdy. Şol sebäpden gysga wagtda Nýu Jerside kadaly ýagdaýa gelmek isleýär.

Nýu Jerside täze ýokanç keselleriň, hassahanalarda we ölümleriň sanynyň ep-esli azalandygyny we adamlaryň hemmesine diýen ýaly wirusa garşy sanjym edilendigini aýtdy.Hut şu sebäplere görä Nýu Jerside gysga wagtda kadaly ýagdaýa gelmek isleýär.
ABŞ-nyň maglumat merkeziniň (https://usafacts.org/) habaryna görä, omikronda täze ýokançlyklaryň sany gündelik iň köp 1,5 million ýokançlykdan günde 40,000 ýokaşma çenli azaldy.

news1 (2)

“Omicron” -yň täze täç epidemiýasy gaty güýçli ýüze çykdy, ýöne ol hem çalt gutardy we “Omicron” -yň alamatlary gaty ýumşak bolansoň, köp sanly saglyk hünärmenleri munuň tebigy waksina hökmünde ýokaşan adamlara tebigy immunitetini almaga mümkinçilik berýändigine ynanýardylar.

COVID-19 pandemiýasy ABŞ-da gutardy we köpler munuň gutarandygyna ynanýarlar.Asyrda bir gezek ýüze çykan bu pandemiýadan soň, COVID-19 üçin öý synaglary we beýleki dem alyş wiruslary amerikan maşgalalary üçin endige öwrüldi.

news1 (3)

"The Wall Street Journal" neşiriniň soňky habaryna görä, täze täç epidemiýasy sarp edijileriň saglyk ýagdaýyna has köp üns bermegine sebäp boldy.ABŞ-nyň hökümetiniň “COVID-19 Antigen” öz-özüni barlamak reagentini öňe sürmegi, adaty adamlaryň öý synagyny jemgyýetçilik saglygy guraly hökmünde kabul etmegini has kabul etdi.

2019-nCoV Antigen çalt synagyndan (Kolloid altyn) goşmaça, IVD pudagynyň gözlegçileri dümew we bokurdak ýaly öýdäki öz-özüni barlamak reagentlerini çalt anyklamak üçin gözleg işlerine başladylar.

IVD pudagynyň analitikleri täze täç epidemiýasynyň ýaýramagynyň, öz-özüni anyklaýyş önümleriniň bazaryny hasam giňelden sarp edijileriň öýde has köp saglyk ýagdaýlaryny barlamaga bolan islegini artdyrandygyna ynanýarlar.

Laboratoriýa synaglary pudagynda iň uly oýunçylar, sarp edijiniň islegine jogap hökmünde öýde öz-özüni barlamak ýoluny giňeldýärler.“Labcorp” diýlip atlandyrylýan “America Holdings” -iň “Laboratory Corp.” we “Quest Diagnostics Inc.” ikisi hem öýde öz-özüni barlamak üçin platforma açdylar, bu ýerde sarp edijiler öndürijilik, ganyň demir derejesi we rak keseliniň önümlerini barlamak üçin sargyt edip bilerler.

news1 (12)

“HOPKINS MEDTECK GARŞY” makalasy

news1 (13)

Iş wagty: Mart-23-2022